Geo-ICT wordt volwassen discipline

Geo-ICT wordt volwassen discipline

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center

Locatiedata zijn niet meer weg te denken uit de primaire en secundaire systemen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Location intelligence wordt samengevoegd met customer intelligence en business intelligence. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van locatiedata is net weer anders dan van andere data. Er is een nieuwe ICT-discipline ontstaan die snel volwassen wordt: de Geo-ICT.

In het onderwijs is het specialisme al zichtbaar. Voor het MBO zijn binnen het ict-programma Geo-ICT-keuzedelen ontwikkeld. Geo-ICT Training Center, een partner van Hogeschool NOVI, heeft hieraan meegewerkt.

Ook op wetenschappelijk niveau zijn er voldoende keuzes. Er is onder meer een Nationale Geo Informatie Minor ontwikkeld door 5 universiteiten, gehost door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hogeschool NOVI heeft in samenwerking met Geo-ICT Training Center een hbo ICT-curriculum ontwikkeld met geo-informatie als invalshoek. Dat heeft geleid tot een hbo ICT met 3 Geo-varianten: de Bedrijfskundige (B), de Geodetische (G) en de Technische (T)

De Technische variant richt zich met name op de technieken van het inwinnen van geo-data, zoals tachymetrie, fotogrammetrie, remote sensing, 3D laserscannen en continue sensoren.

De Geodetische variant richt zich op het omgaan met de big geo-data. Deze data wordt opgenomen in de geo-basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT). Deze variant houdt zich ook bezig met statistische en geografische analyses op velerlei soorten van data uit diverse bronnen.

De Bedrijfskundige variant richt zich met name op de geodata en de mogelijkheden van GIS (Geografische Informatie Systemen) en CAD (Computer Aided Design) en vele andere applicaties toe te passen in verschillende vakdisciplinesDe bedrijfskundige Geo-ICT’er bedenkt nieuwe toepassingen, producten en diensten.

Hogeschool NOVI en Geo-ICT Training Center hebben nauw samengewerkt en het hbo ICT-curriculum van Hogeschool NOVI uitgebreid met 3 varianten waarin geo-informatie de rode draad vormt.

Deze Geo-ICT opleidingen zijn opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de hbo ICT. De Geo-ICT-studenten, dat zijn er inmiddels zo’n 40, worden opgenomen in NOVIS, het studentenvolgsysteem van Hogeschool NOVI.

Bij de Hogeschool Utrecht (HU) bestaat de studierichting Geodesie / Geo-informatica niet meer als zodanig. De vakken zijn opgenomen in een brede studierichting ‘Built Environment’. De geo-sector is blij dat de opleiding van de HU nu voortgezet wordt bij Hogeschool NOVI. Een van de docenten en voormalig afdelingsleider Geodesie heeft plaatsgenomen in de Hogeschool NOVI examencommissie.

Toekomstvisie
De Geo-ICT-opleidingen zijn hard nodig omdat veel werkgevers, bij de overheid en in de private sector, op zoek zijn naar goed opgeleide Geo-ICT’ers op alle niveaus. Het aantal studenten neemt de laatste jaren toe over de volle breedte van de opleidingen.

Het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid hebben de handen ineengeslagen om tot een geo-toekomstvisie te komen. Deze visie is vastgelegd in het visiedocument Geo Samen. In deze visie wordt het streefbeeld van 2020 gepresenteerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat tegen die tijd de real-time stand van Nederland is gerealiseerd.

Zo is bijvoorbeeld op elk moment het energieverbruik inzichtelijk, zodat afnemers hier flexibel op in kunnen spelen. De filedruk is afgenomen, doordat de routering is afgestemd op actuele verkeers- en weersinformatie en geavanceerde voorspellende verkeersmodellen. De actuele vraag naar en het aanbod van vrijwillige en professionele zorg worden lokaal op elkaar afgestemd.

De faalkosten in de bouw zijn afgenomen als gevolg van betere en goed beschikbare gegevens. Onze voorsprong in kennis rond watermanagement is door nieuwe toepassingen van locatie-informatie verder uitgebouwd. Het geo-onderwijs behoort in 2020 tot de top van Europa.

Er moet nog hard worden gewerkt om deze visie te realiseren. De zich snel ontwikkelende Geo-ICT-discipline zal hier een belangrijke steen aan bijdragen. En Hogeschool NOVI is er klaar voor een aanzienlijk aantal afgestudeerde hbo’ers (B.Sc) aan de geo-sector toe te voegen.