Functie WOZ Beheerder

In de functie WOZ beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ is een wet in Nederland die regelt hoe de waarde van onroerende zaken, zoals huizen, bedrijfsgebouwen en grond, wordt bepaald. Deze waarde wordt gebruikt voor de belastingen op onroerende zaken, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB).

De wet waarin de regels en bepalingen met betrekking tot de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn vastgelegd, is de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ is een Nederlandse belastingwet die van kracht is sinds 1 januari 1995 en heeft als doel het waardebegrip voor onroerende zaken te uniformeren en te zorgen voor een objectieve en transparante waardering.

De belangrijkste aspecten van de Wet WOZ zijn:

 • Waarderingsproces: De Wet WOZ bepaalt de methoden en procedures die moeten worden gevolgd bij het vaststellen van de waarde van onroerende zaken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van objectieve maatstaven, zoals de marktwaarde, waardepeildatum en vergelijkingsobjecten.
 • WOZ-waarde: De Wet WOZ legt vast dat elke onroerende zaak in Nederland jaarlijks een WOZ-waarde moet krijgen. De WOZ-waarde vormt de basis voor de heffing van verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en inkomstenbelasting.
 • Waarderingskamer: De Wet WOZ heeft de Waarderingskamer in het leven geroepen, een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet correct toepassen en de WOZ-waarden op een juiste wijze vaststellen. Zij houdt toezicht op de kwaliteit van de waarderingen en bevordert een uniforme uitvoering van de Wet WOZ.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures: De Wet WOZ voorziet ook in bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden die het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde. Belastingplichtigen kunnen bezwaar maken bij de gemeente en, indien nodig, beroep instellen bij de rechtbank.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Wil je de functie WOZ Beheerder gaan vervullen dan heeft u als voorbereiding een mbo of hbo diploma en volgt daarna een aantal cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland. Hij volgt de volgende cursussen: Leergang BAG,  WOZ objecten kaarten maken met QGIS.

  Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de medewerker WOZ bij verschillende organisaties. Voorbeelden van zulke organisaties zijn; bronhouders, gemeenten (ongeveer 400) en waterschappen (ongeveer 22).

  Taken

  • Waarderingsproces beheren: De WOZ-beheerder is verantwoordelijk voor het beheren en coördineren van het volledige waarderingsproces van onroerende zaken binnen de gemeente. Dit omvat het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens, zoals verkooptransacties, bouwtechnische informatie en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van een eigendom.
  • WOZ-waarde vaststellen: Een belangrijke verantwoordelijkheid van de WOZ-beheerder is het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit gebeurt op basis van objectieve en uniforme criteria en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De WOZ-beheerder maakt gebruik van geavanceerde waarderingsmethoden en -technieken om een nauwkeurige waardebepaling te realiseren.
  • Bezwaar- en beroepsprocedures afhandelen: De WOZ-beheerder behandelt bezwaar- en beroepsprocedures van belastingplichtigen die het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde. Dit omvat het analyseren van ingediende bezwaren, het beoordelen van bewijsmateriaal en het voeren van overleg met belanghebbenden om tot een passende oplossing te komen. De WOZ-beheerder vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke procedures indien nodig.
  • Informatieverstrekking en klantenservice: De WOZ-beheerder fungeert als een belangrijk aanspreekpunt voor belastingplichtigen en andere belanghebbenden met betrekking tot de WOZ-waarde en gerelateerde zaken. Ze verstrekken informatie, beantwoorden vragen, bieden begeleiding en ondersteunen belastingplichtigen bij het begrijpen van het waarderingsproces en het indienen van bezwaren indien nodig.
  • Samenwerking en coördinatie: De WOZ-beheerder werkt nauw samen met andere interne afdelingen, zoals financiën, belastingen en juridische zaken. Ze coördineren en delen relevante informatie om ervoor te zorgen dat het WOZ-proces correct wordt uitgevoerd en dat de vastgestelde waarden worden gebruikt voor belastingheffing en andere doeleinden binnen de gemeente.