Functie Planoloog

GIS toepassen in de ruimtelijke ordening

Iemand in de functie Geodata-Planoloog houdt zich bezig met het opstellen, beheren en evalueren van beleidsplannen en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. De planoloog werkt vaak voor gemeenten, provincies of rijksoverheid en heeft als doel om de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling van een gebied te bevorderen. In de uitoefening van deze functie maakt de planoloog gebruik van geodata en GIS. Deze digitale hulpmiddelen bevatten geografische informatie bevatten, zoals kaarten, luchtfoto’s en geografische co√∂rdinaten. De planoloog kan deze geodata gebruiken om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe een gebied eruit ziet, wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen en hoe deze ontwikkelingen kunnen worden afgestemd op de wensen van bewoners en belanghebbenden.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Geoodata-Planoloog

In Nederland wordt de nieuwe omgevingswet van kracht, die de regels rond ruimtelijke ordening en vergunningverlening heeft gewijzigd. Als planoloog ben je verantwoordelijk voor het toepassen van deze nieuwe wetgeving en het adviseren van beleidsmakers en andere stakeholders over de gevolgen van deze wetgeving. Dit betekent dat de planoloog nauw betrokken is bij de uitvoering van de omgevingswet en de wijzigingen die daaruit voortvloeien.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie Geodata-planoloog volgt de volgende cursussen:

  QGIS Basis,  Leergang BGT en de Leergang BAG. Verder wordt hij opgeleid met pakketten zoals Dezta of ROPlan.

  Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de geodata-planoloog bij gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus.

  Taken

  Als geodata-planoloog zijn er verschillende taken die je kunt uitvoeren om geografische gegevens te analyseren en toe te passen in het planningsproces. Hier zijn drie belangrijke taken van een geodata-planoloog:

  • Verzamelen en beheren van geografische gegevens: Als geodata-planoloog ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van geografische gegevens. Dit omvat het identificeren van relevante gegevensbronnen, zoals kaarten, satellietbeelden, demografische gegevens en milieudata. Je moet in staat zijn om gegevens te verzamelen, te valideren en te organiseren, zodat ze bruikbaar zijn voor planning en analyse.
  • Ruimtelijke analyses uitvoeren: Een belangrijke taak van een geodata-planoloog is het uitvoeren van ruimtelijke analyses om inzicht te krijgen in ruimtelijke patronen en trends. Dit kan het uitvoeren van geografische informatiesysteemanalyses (GIS) omvatten, waarbij gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd om ruimtelijke relaties te identificeren. Door middel van ruimtelijke analyses kun je bijvoorbeeld de geschiktheid van locaties voor specifieke ontwikkelingsprojecten beoordelen, de impact van infrastructuurplannen op het milieu evalueren of demografische trends in kaart brengen.
  • Advies geven en rapporteren: Als geodata-planoloog is het belangrijk om je bevindingen en analyses effectief te communiceren. Je moet in staat zijn om complexe geografische gegevens en analyses te vertalen naar begrijpelijke informatie voor planners, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Dit omvat het opstellen van rapporten, het maken van presentaties en het geven van advies over ruimtelijke vraagstukken op basis van de verzamelde en geanalyseerde gegevens. Je kunt bijvoorbeeld beleidsaanbevelingen doen op basis van je ruimtelijke analyses om duurzame ontwikkeling te bevorderen of ruimtelijke ordeningsbeslissingen te ondersteunen.