Leergang WOZ

Basisregistraties

Basisregistraties

Ontdek de essentiële principes van de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) en verbreed uw kennis tijdens onze boeiende Leergang WOZ met GIS als invalshoek.

Cursusduur: 3 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof
Nederlands

Introductie tot de Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

foto van een hand die een miniatuur huis vast houdt.

In de wereld van geo-informatie en geodata speelt de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) een cruciale rol. Maar wat houdt dit precies in? De WOZ is een systeem opgezet door de overheid om alle onroerende zaken, zoals huizen, kantoren en andere gebouwen, in Nederland een waarde toe te kennen. Deze waardering is de basis voor verschillende belastingen en heffingen, waaronder de onroerendezaakbelasting die door eigenaren van vastgoed betaald moet worden.

De waarde wordt elk jaar vastgesteld en is een schatting van de verkoopprijs van je onroerende zaak op de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het kalenderjaar. Deze schatting wordt gemaakt door de gemeente, op basis van kenmerken zoals de grootte, de ligging, en het type onroerende zaak. Maar ook met inachtneming van de marktontwikkelingen in de omgeving.

Geo-ICT speelt hierin een onmisbare rol, door het bieden van opleidingen die diep ingaan op de geografische component van WOZ-registratie. Door het begrijpen en kunnen toepassen van geo-informatie binnen dit kader, word je als WOZ-medewerker niet alleen vaardig in het beoordelen van WOZ-objectenkaarten met behulp van QGIS, maar leer je ook hoe je deze gegevens effectief kunt gebruiken binnen het WOZ-proces.

Deze introductie tot de WOZ biedt een kijkje in de complexiteit en het belang van deze waarderingen. Niet alleen voor belastingdoeleinden maar ook voor de bredere toepassingen binnen gemeenten en waterschappen. Door het volgen van onze Cursus Leergang WOZ doe je niet alleen theoretische kennis op. Ook leer je praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen in je werkzaamheden.

Voor de nodige interactie wordt gebruik gemaakt van het opensource software product QGIS. Enige basiskennis van QGIS is gewenst maar niet perse nodig. Bekijk ook onze cursus WOZ oppervlakte bepalen via nieuwe regeling.

De Basis van WOZ: Wat het is en hoe het Werkt

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vormt de hoeksteen van het Nederlandse belastingsysteem voor onroerend goed, maar hoe werkt dit systeem nu precies? Laten we beginnen bij het begin: de WOZ-waarde is een schatting van de verkoopwaarde van onroerend goed op een specifieke peildatum, meestal 1 januari van het voorgaande jaar. Deze schatting wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, en de waterschapsbelasting.

Het unieke aan dit systeem is dat het een gestandaardiseerde manier biedt om de waarde van alle onroerende goederen in Nederland te bepalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van deze waarden, waarbij ze gebruik maken van een mix van geodata, marktgegevens, en specifieke kenmerken van het object, zoals locatie, grootte, en het type gebouw.

Voor professionals in de wereld van geo-informatie is het begrijpen van de WOZ-procedure essentieel. Geo-ICT biedt met de Cursus Leergang WOZ een diepgaande duik in de materie. Je leert niet alleen over de juridische en beleidsmatige kaders van de WOZ, maar krijgt ook hands-on ervaring met de tools die gebruikt worden voor het vaststellen en bijhouden van WOZ-waarden, zoals QGIS. Deze software is onmisbaar voor het in kaart brengen en analyseren van WOZ-objecten en hun attributen.

De cursus gaat verder dan alleen de technische vaardigheden; je leert ook hoe deze waarderingen impact hebben op burgers en bedrijven, en hoe je als WOZ-medewerker deze informatie begrijpelijk en toegankelijk kunt maken. Dit begrip en deze vaardigheden zijn cruciaal voor iedereen die werkt met geodata in het kader van de WOZ, of het nu bij een gemeente, waterschap, of een adviesbureau is.

Belang van WOZ in de praktijk: Voor Gemeenten en Waterschappen

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) speelt een sleutelrol in het functioneren van zowel gemeenten als waterschappen. Deze instellingen vertrouwen op nauwkeurige WOZ-waarderingen om essentiële diensten te financieren en te beheren. Maar wat maakt de WOZ zo belangrijk voor hen?

 • Financiële Basis: Voor gemeenten vormt de WOZ-waarde de basis voor het heffen van onroerendezaakbelasting (ozb). Deze belasting levert een significant deel van de gemeentelijke inkomsten op, wat cruciaal is voor het financieren van openbare diensten zoals onderwijs, veiligheid en infrastructuur.
 • Waterschapsheffingen: Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor het vaststellen van de watersysteemheffing. Deze heffingen zijn essentieel voor het beheer van waterkeringen, het zuiveren van afvalwater en het onderhouden van waterwegen. Een accurate WOZ-waardering zorgt ervoor dat deze lasten eerlijk verdeeld worden over de belanghebbenden.

Buiten deze primaire functies hebben nauwkeurige WOZ-waarderingen nog meer voordelen:

 • Transparantie en Eerlijkheid: Een transparante en eerlijke WOZ-procedure versterkt het vertrouwen van burgers in het belastingstelsel. Dit is van onschatbare waarde voor het behoud van een positieve relatie tussen overheidsinstanties en de bevolking.
 • Efficiëntie in Gegevensgebruik: Dankzij de integratie van geo-informatie in het WOZ-proces, kunnen gemeenten en waterschappen hun gegevensbeheer stroomlijnen. Dit leidt tot efficiëntere processen en een betere dienstverlening aan burgers.
 • Basis voor Andere Belastingen: De WOZ-waarde dient ook als basis voor andere belastingen, zoals het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldig en nauwkeurig WOZ-proces.

De inzet van geo-informatie en geavanceerde softwaretools zoals QGIS stelt gemeenten en waterschappen in staat om hun WOZ-waarderingen te baseren op de meest actuele en accurate gegevens. Dit draagt niet alleen bij aan een eerlijker belastingstelsel maar ook aan een effectiever beheer van onze leefomgeving.

Wat ga je leren in de Cursus Leergang WOZ

Overzicht van de WOZ-Objecten en Attributen

Wanneer je je verdiept in de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), kom je al snel de termen ‘objecten’ en ‘attributen’ tegen. Maar wat wordt hier precies onder verstaan? Laten we dit eens grondig bekijken:

 • WOZ-objecten: Dit zijn de eenheden waarvoor een WOZ-waarde wordt vastgesteld. Dit kunnen woningen zijn, maar ook bedrijfspanden, winkels, of stukken grond. Elk object wordt als een unieke eenheid beschouwd in het kader van de WOZ-waardering.
 • Attributen: Dit zijn de kenmerken of eigenschappen van een WOZ-object die relevant zijn voor de waardering. Denk hierbij aan het bouwjaar, de oppervlakte, het type object, en de locatie. Deze attributen spelen een cruciale rol in het bepalen van de waarde van het object.

De Cursus Leergang WOZ bij Geo-ICT duikt diep in deze materie en biedt cursisten een helder overzicht van:

 • Basisregistraties met een geografische component: Hoe deze registraties onderling verbonden zijn en bijdragen aan de WOZ-waardering.
 • De WOZ-registratie: Een uitgebreide inleiding waarbij de nadruk ligt op welke objecten en attributen geregistreerd worden, hoe deze actueel gehouden worden, en de rol die geodata hierin speelt.

Binnen de cursus leer je onder andere:

 • Hoe WOZ-objecten systematisch worden gecodeerd en geclassificeerd.
 • De manier waarop attributen van deze objecten worden verzameld, geanalyseerd, en bijgewerkt.
 • Het belang van actuele en accurate gegevens voor zowel de waardering als het beheer van onroerend goed.

Het correct identificeren en registreren van deze elementen is van onschatbare waarde voor iedereen die werkt binnen het domein van geo-informatie. Kennis van de juiste WOZ-objecten en attributen stelt professionals in staat om effectiever bij te dragen aan het WOZ-proces, wat leidt tot eerlijkere belastingheffingen en beter geïnformeerde besluitvorming binnen gemeenten en waterschappen.

De rol van Basisregistraties en Geografische Componenten

In het hart van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) liggen de basisregistraties en geografische componenten. Deze elementen zijn onmisbaar voor het nauwkeurig vaststellen van de WOZ-waarde. Maar hoe dragen ze precies bij aan dit proces?

 • Basisregistraties: Dit zijn officiële databases waarin gegevens over burgers, bedrijven, gebouwen, en land consistent en betrouwbaar worden vastgelegd. Voor de WOZ zijn met name de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), en de Basisregistratie Kadaster (BRK) van belang.
 • Geografische componenten: Deze verwijzen naar de locatiegebonden eigenschappen van een object. Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke locatie op de kaart, maar ook om omgevingsfactoren zoals de nabijheid van voorzieningen, de kwaliteit van de omgeving, en de ontwikkelingen in de regio.

Het samenspel tussen basisregistraties en geografische componenten biedt een krachtige basis voor het WOZ-waarderingsproces:

 • Uniformiteit en Betrouwbaarheid: Door gebruik te maken van gestandaardiseerde gegevens uit basisregistraties wordt gezorgd voor uniformiteit in de waarderingen. Dit bevordert de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van WOZ-waarden.
 • Actualiteit: Basisregistraties worden voortdurend bijgewerkt om de actualiteit te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat WOZ-waarderingen gebaseerd zijn op de meest recente gegevens, wat van groot belang is voor zowel de overheid als de burger.
 • Geografische Analyse: Door de integratie van geografische componenten kunnen specifieke kenmerken van een locatie in kaart worden gebracht. Dit stelt taxateurs in staat om een nauwkeuriger waardeoordeel te vormen, rekening houdend met de unieke eigenschappen van elk WOZ-object.

In de Cursus Leergang WOZ bij Geo-ICT krijg je een diepgaand inzicht in de rol van deze basisregistraties en geografische componenten. Je leert hoe je deze gegevens kunt interpreteren en toepassen binnen het WOZ-waarderingsproces. Bovendien biedt Geo-ICT praktische training in het gebruik van geavanceerde GIS-tools, zoals QGIS, waarmee je geografische analyses kunt uitvoeren en de impact van locatie op de WOZ-waarde kunt beoordelen.

Praktische vaardigheden met QGIS

QGIS speelt een centrale rol in de geo-informatie wereld, vooral wanneer het aankomt op de waardering van onroerende zaken (WOZ). Deze open-source geografisch informatiesysteem (GIS) software biedt een krachtig platform voor het analyseren, visualiseren en beheren van geodata. Voor professionals die zich bezighouden met WOZ-waarderingen, zijn praktische vaardigheden met QGIS onmisbaar.

Het gebruik van QGIS binnen het WOZ-proces stelt je in staat om:

 • Geografische Analyses Uitvoeren: Begrijp de ligging en kenmerken van WOZ-objecten door gedetailleerde kaarten en ruimtelijke analyses.
 • Data Visualisatie: Maak heldere en informatieve visualisaties van geodata. Hierdoor verkrijgt je inzichten die cruciaal zijn voor nauwkeurige WOZ-waarderingen.
 • Beheer van Gegevens: Werk efficiënt met verschillende bronnen van geodata, inclusief basisregistraties, om de integriteit en actualiteit van WOZ-gegevens te waarborgen.

De Cursus Leergang WOZ bij Geo-ICT omvat een module gewijd aan het werken met QGIS, waarbij je leert hoe je deze tool kunt inzetten voor:

 • Het Opstellen van WOZ-Objectenkaarten: Leer hoe je kaarten creëert die de locatie, grenzen en attributen van WOZ-objecten duidelijk weergeven.
 • Analyse van Geografische Componenten: Verkrijg diepgaande kennis over hoe geografische factoren zoals omgeving, toegankelijkheid en locatiekenmerken de WOZ-waarde beïnvloeden.
 • Integratie met Basisregistraties: Ontdek hoe je QGIS kunt gebruiken om gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), en andere relevante bronnen te integreren en te analyseren.

Door de praktijkgerichte aanpak van Geo-ICT ontwikkel je niet alleen theoretische kennis, maar ook de praktische vaardigheden die je nodig hebt om als WOZ-professional te excelleren. Je leert hoe je QGIS effectief kunt gebruiken voor het visualiseren, analyseren en interpreteren van geodata. Hierdoor kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het WOZ-waarderingsproces.

Deze vaardigheden stellen je in staat om complexe geografische informatie toegankelijk te maken en te vertalen naar accurate en rechtvaardige WOZ-waarderingen.

Waarom kiezen voor onze Cursus Leergang WOZ?

Bij het kiezen van een cursus voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), wil je zeker weten dat je investeert in kwaliteit, relevantie en praktische toepasbaarheid. De Cursus Leergang WOZ bij Geo-ICT onderscheidt zich door een unieke combinatie van factoren die je nergens anders vindt. Hier zijn enkele redenen waarom onze cursus de perfecte keuze is voor professionals in de geo-informatie sector:

 • Deskundige Begeleiding: Onze trainers zijn experts in hun vakgebied, met jarenlange ervaring zowel in de praktijk als in het onderwijs. Zij brengen niet alleen hun diepgaande kennis van de WOZ en geodata over, maar weten ook precies hoe ze deze stof toegankelijk en boeiend kunnen maken.
 • Praktijkgerichte Aanpak: We geloven sterk in ‘leren door te doen’. Onze cursus is zo ontworpen dat je direct aan de slag gaat met realistische case studies en hands-on oefeningen met QGIS. Dit zorgt ervoor dat je de opgedane kennis meteen kunt toepassen in je eigen werk.
 • Persoonlijke Ontwikkeling: Wij zien onze cursisten niet als nummers, maar als individuen met unieke doelen en uitdagingen. Daarom bieden we persoonlijke begeleiding en aandacht om ervoor te zorgen dat iedereen het maximale uit de cursus haalt.
 • Toekomstmogelijkheden: Na het afronden van de cursus ben je niet alleen in staat om professioneel met WOZ-waarderingen om te gaan. Ook heb je een stevige basis in geo-informatie die je carrière naar een hoger niveau kan tillen. Of je nu werkt bij een gemeente, waterschap, of in de private sector, de vaardigheden die je bij ons leert, zijn breed inzetbaar en zeer gewild.

Kiezen voor de Cursus Leergang WOZ bij Geo-ICT betekent kiezen voor een investering in jezelf, in je professionele ontwikkeling, en in de toekomst van je carrière. Met onze mix van diepgaande kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke benadering, bieden wij alles wat je nodig hebt om te excelleren in de wereld van geo-informatie en WOZ-waarderingen.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  €1695,- Excl. btw

  Dagindeling Leergang WOZ

  Dag 1

  Inleiding basisregistraties en de WOZ. Wat is de WOZ, hoe, wanneer en ook waarom is deze ontstaan? We kijken alvast naar een aantal objectsoorten dat in de WOZ wordt geregistreerd.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang WOZ

  Dag 2

  Verder met objectsoorten. Alle soorten WOZ objecten worden onder de loep genomen met behulp van voorbeelden en speciale gevallen. Een correcte objectafbakening is hierbij erg belangrijk. De attributen (eigenschappen) van de objecten worden uitvoerig behandeld.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang WOZ

  Dag 3

  De levenscyclus van de objecten wordt beschreven door gebeurtenissen waarbij hun status verandert. We bekijken ze allemaal. Daarna sluiten we af met QGIS waarmee we selecties van de WOZ gegevens zichtbaar op de kaart kunnen maken en een WOZ objectenkaart kunnen genereren. Met een actuele WOZ-objectenkaart kan de WOZ medewerker de objectafbakening en kadastrale verantwoording op juistheid en volledigheid controleren. Denk aan de registratie van toegekende oppervlakte bij huurwoningen. WOZ-objectenkaarten bieden ook allerlei mogelijkheden om themakaarten te maken over actuele beleidsonderwerpen als marktontwikkelingen, bezwaren en leegstand.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • De cursist krijgt inzicht in- en overzicht van de basisregistratie WOZ
  • De cursist krijgt een zeer degelijke basis om aan de slag te gaan als WOZ medewerker bij een gemeente of waterschap
  • De cursist krijgt een goed inhoudelijk overzicht en inzicht in de WOZ en de werkomgeving rondom de WOZ
  • In deze leergang wordt niet gewerkt met WOZ-applicaties, daarvoor kunt u terecht bij betreffende softwareleveranciers.
  • De cursist is in staat een WOZ objectenkaart te maken in QGIS
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over Leergang WOZ

  De Cursus Leergang Woz is een gespecialiseerde training gericht op de Wet WOZ en relevante geo-software, bedoeld voor zowel starters als ervaren professionals in de geosector.

  Deze cursus is ideaal voor startende en ervaren geo-specialisten, bedrijven in de geosector, omscholers, en onderwijsinstellingen die hun kennis over de Wet WOZ en gerelateerde geo-software willen vergroten.

  De cursus duurt drie dagen en omvat zowel theoretische als praktische aspecten van de Wet WOZ, basisregistraties, en het gebruik van WOZ objectenkaarten in QGIS.

  Voor de cursus is basiskennis van geo-informatiesystemen aanbevolen, maar geen strikte vereiste. Beginners kunnen ook deelnemen.

  De cursus omvat training in het gebruik van QGIS en andere relevante geo-software, gericht op WOZ objectenkaarten en basisregistraties.

  Ja, de cursus is ook geschikt voor omscholers die een carrièreswitch overwegen naar de geosector en basiskennis willen opdoen.

  De cursus wordt voornamelijk op locatie aangeboden, maar er kunnen ook mogelijkheden zijn voor online of blended learning. Neem contact op voor de huidige opties.

  De kosten variëren; voor actuele prijsinformatie en financieringsmogelijkheden kun je het beste direct contact opnemen met Geo-ICT Training Center.

  Deze cursus onderscheidt zich door een specifieke focus op de Wet WOZ en de praktische toepassing ervan in geo-informatiesystemen, wat uniek is in het opleidingsaanbod.